Инструкция бензопила husqvarna 137: Инструкция по эксплуатации для Husqvarna 137, мануалы на Бензопилы, руководство пользователя по применению

Содержание

Инструкция обслуживания Husqvarna 137, 142 Цепная пила

Прочитайте инструкцию Husqvarna 137, 142 — избегайте проблем

Важным пунктом после покупки устройства Husqvarna 137, 142 (или даже перед его покупкой) является прочтение его инструкции обслуживания. Это необходимо сделать о нескольким простым причинам:

 • чтобы знать, как правильно пользоваться устройством
 • чтобы знать, как обслуживать / проводить периодический контроль правильности работы изделия Husqvarna 137, 142
 • чтобы знать, как вести себя в случае аварии Husqvarna 137, 142

Если вы еще не купил Husqvarna 137, 142 то сейчас хороший момент, чтобы ознакомиться с основными данными, касающимися изделия. Сначала просмотрите первые страницы инструкции, которую вы найдете выше. Вы должны там найти самые важные технические данные Husqvarna 137, 142 — таким образом вы проверите, выполняет ли оборудование Ваши требования.

Углубившись в следующие страницы инструкции пользователя Husqvarna 137, 142 вы ознакомитесь со всеми доступными функциями изделия и информацией, касающейся его эксплуатации. Информация, которую вы получите о Husqvarna 137, 142 несомненно поможет Вам принять решение, касающееся покупки.

В ситуации, если вы уже являетесь владельцем Husqvarna 137, 142, но вы еще не прочитали инструкцию, вам необходимо стелать это в связи с вышеуказанным. Тогда вы узнаете, правильно ли вы использовали доступные функции, а также не допускали ли ошибок, которые могут сократить период эксплуатации Husqvarna 137, 142.

Однако одна из самых важных ролей, которую выполняет инструкция обслуживания для пользователя, является помощь в решении проблем с Husqvarna 137, 142. Почти всегда вы найдете там Troubleshooting, самые частые поломки и неполадки устройства Husqvarna 137, 142 вместе с рекомендациями, касающимися методов их решения. Даже если вам не удастся самостоятельно решить проблему, инструкция подскажет дальнейшие шаги — контакт с центром обслуживания клиента или ближайший сервисный центр.

инструкция Husqvarna 137

 • Page 1: Husqvarna 137

  530166133 12/28/04 ΕΛΛΗΝΙΚΛ Port uguese Queir a ler cuidadosamente estas inst ruçóes e tenha cert eza de entendë- — las antes de usar a serra. Nederlands Lees deze handl eiding aandachtig en zorg dat u ail es begri jpt alvorens de kett ingzaag te gebrulken. Italia no Leggere le ist ruzioni att entamente e capirl e bene prima d i usare la[…]

 • Page 2: Husqvarna 137

  18 IDENT IFICA TIE (WA T IS WA T? ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 25 24 1. C ilinderafdek king 2. H andgreep v oorz ijde 3. Veiligheidspal 4. Af dekk ing s tart motor 5. T ank kettingolie 6. H andgreep s tart motor 7. St elsc hroef carburator 8. C hokebediening / V ergrendeling gashendel 9. H andgreep ac hterz ijde 10. Aan/u[…]

 • Page 3: Husqvarna 137

  19 VEILIG HEIDSVOOR SCHRIF T EN W A ARSCHUWI NG : Koppel de bougiekabel altijd los en leg de kabel op een plaats waar dez e niet in c ontac t k an komen met de bougie om toev allig star ten te voorko- men bij het opz etten, transporter en, aanpas- sen of repareren, tenzij u de c arburat or aan het afs tellen b ent. Omdat een k ettingz aag een stuk […]

 • Page 4: Husqvarna 137

  20 S H oud de handgrepen dr oog, sc hoon en vrij van olie of brands tofmengsel. S D raag de k ettingz aag met ges topte motor handmatig met de geluiddemper van u af gekeer d en het z aagblad en de k etting naar achter en, bij v oork eur bedek t door eens huls . S H oud de brands tof — — en oliedoppen, sc hroev en en bev est igingsmiddelen s te- vig[…]

 • Page 5: Husqvarna 137

  21 zou k unnen r aken terwijl u een bepaalde stam of t ak aan het zagen bent. S H oud uw z aagketting sc herp en op de juis — te spanning. Een loss e of spannings loz e ketting kan de k ans op terugslag v ergro- ten. Volg de ins truc ties v an de fabrik ant op voor het slijpen en onderhouden van de ketting. Controleer de spanning regelma- tig met e[…]

 • Page 6: Husqvarna 137

  22 werk en s amen en geven balans en weer — stand bij het sturen van het draaipunt v an de z aag t erug aan de gebruik er bij het op- treden v an ter ugs lag. W A ARSCHUWI NG : VER- T R O U WN I E TO PD EI NU WZ A A GI N G E — BOUWDE APP ARA TUUR. U MOET DE ZAA G OP DE JUISTE WI JZE EN VOOR- ZICHTIG G EBRUIKEN OM TE RUG SLAG TE V OO RKO MEN . G ere[…]

 • Page 7: Husqvarna 137

  23 Stels chr oef op de k ettingr em Binnenaanz icht van de Kettingrem 4. Dr aai de stels chr oef tegen de klok in z o- dat de s telpen zov er mogelijk naar ach- teren beweegt. Dit z orgt er voor dat de pen ongev eer in de juiste s tand staat . V erdere afstelling kan noodzak elijk zijn wanneer u het zaagblad bevestigt . 5. Sc huif het z aagblad zov[…]

 • Page 8: Husqvarna 137

  24 S I ndien de k etting te s lap is, draait u de stels c hroef een k wart s lag (1/4) met de klok mee. Stel Schro even Stels chr oef een kwart slag (1/4) S H oud de zaag omhoog aan het uiteinde van het zaagblad en draai de k lembouten vas t met het gecombineer de schroev en- draaier — — /s teek sleutel — — ger eedsc hap. S C ontroleer de k ettings[. ..]

 • Page 9: Husqvarna 137

  25 Houd de zaag s tevig vast wanneer u aan het s tar tkoor d trek t. Gebruik iedere keer dat u tr ekt s lec hts 40- — 45 cm van het koord. BELANGRIJKE PUNTEN OM TE ONTHOUDEN Wanneer u aan het s tar tk oord trekt, dient u niet de v olledige lengte van het koor d te ge- bruik en omdat dit het k oord kan doen bre- ken. Laat het star tk oord niet terug[…]

 • Page 10: Husqvarna 137

  26 S Bi j het z agen met de ket tingz aag, dient de kettingr em niet t e z ijn geac tiv eerd. Uit gesc hak eld Ingescha- keld Cont rol e van functi oneren ke tting rem W A ARSCHUWI NG : De ke tti n- — grem moet dagelijks v ers chillende k eren worden gecontr oleerd. Bij het uitv oeren v an deze proc edure moet de motor draaien. D it is de enige k e[. ..]

 • Page 11: Husqvarna 137

  27 Valrichtin g 45 _ Plan een duidel ijke uit wijkro ute Uitwij kr oute Uitwij kr oute GROTE BOMEN VELLEN (diameter v an 6 inc hes of meer) V oor het v ellen v an grote bomen wordt de in- kepings methode gebr uikt. E en ink eping is een snede aan die kant van de boom w aar zic h de gewens te valr ichting bevindt. Nadat een s nede is gemaak t voor h[…]

 • Page 12: Husqvarna 137

  28 ZAAGMETHODEN GEBRUIKT VOOR OPZAGEN W A ARSCHUWI NG : Als een z aag klem k omt te z itten in een st am of blijft stek en, moet u niet proberen dez e met kr acht v rij te mak en. U k unt de c ontrole ov er de z aag ver liezen hetgeen k an res ulteren in pers oonlijk lets el en/of s c hade aan de z aag. Stop de z aag, duw een w ig van plas tic of h[. ..]

 • Page 13: Husqvarna 137

  29 komen te z itten in de zaagketting en naar u toe w orden ges lingerd of u uit balans trek ken. S Wees op uw hoede v oor terugs lag. Kijk uit voor takk en die gebogen z ijn of onder druk staan. V ermijd dat u door de tak of de z aag wordt geraakt w anneer de s panning in de houtvez els vrijk omt. S H aal regelmatig t akk en uit de weg om te voor […]

 • Page 14: Husqvarna 137

  30 De car burator is z orgv uldig op de f abriek ingesteld. B ijs telling(en) v an de s tationaire snelheid kunnen noodz ak elijk z ijn, als u een of meer v an de v olgende c ondities waarneemt: S D e motor loopt niet stationair wanneer de regelk lep w ordt losgelaten. Zie ST A TIO N- AIRESNELHEID AFSTELLEN — — T . S D e kett ing beweegt tijden het[. ..]

 • Page 15: Husqvarna 137

  31 OPSL AG W A ARSCHUWI NG : Stop de motor , geef deze de gelegenheid af te k oelen en maak de kettingz aag s tev ig v ast v oordat u deze ops laat of in een voertuig vervoer t. Bewaar het apparaat op een plaat s waar brands tofdampen niet in aanraking kunnen komen met v onken of open v uur van geisers , elektr isc he motoren of schak elaars , oven[…]

 • Page 16: Husqvarna 137

  32 VERKL ARING V AN CONFO RMITEIT met betrekking to t 2000/14/EC EC — — ver k laring van confor miteit met betre k k ing to t 2000/14/ EC De ondergetek ende, Electrolux Home Prod ucts, I nc., T ex ark ana, TX, 75501, U.S .A., T elefoon: +1 903 223 4100, verk laar t hier bij als haar ex clus iev e v erant woordelijk heid dat het models 137/142 ket t[. ..]

 • Page 17: Husqvarna 137

  33 TE CHNISCHE SPECIFICA TIE S Motor 137 142 Cilinderinhoud, cm 3 36 40 Slag, mm 32 32 Stationair toerental, tpm 3,000 3,000 Aanbev olen max. toerental, onbelast, tpm 13,000 13,000 V ermogen, k W 1,6 1,9 Ont stekingssysteem Fabrik ant RE Phelon T ype ontst ekin gssyst eem CD Bougie Champion Elek trode — — afs tand, mm 0,5 Bran dstof en smeersysteem[…]

 • Бензопилы Хускварна (Husqvarna) 137 — характеристики, регулировка

  Бензопила Хускварна 137 – это надежный и выносливый садовый инструмент, предназначенный для любительского использования. Несмотря на небольшие размеры и малый вес, этой модели под силу длительная работа по спиливанию крупных веток и деревьев, диаметром ствола до 35 см.Бензопила показывает скромный расход горючего и простоту в использовании, что делает ее надежным помощником для начинающих вальщиков.

  Устройство бензопилы Хускварна 137

  Среди преимуществ бензопилы Хускварна 137 выделяется простота конструкции. В основу устройства модели входит надежный бензиновый двигатель, объемом 36,3 см3. За его охлаждение отвечает эффективная система принудительной подачи воздуха. Для заправки Хускварна 137 в ее устройстве предусмотрены объемные резервуары для топлива и масла. Переработанные газы из цилиндра мотора направляются в глушитель, откуда попадают в окружающую среду.

  За распил древесины отвечает шина, длиной от 33 до 38 см. На нее устанавливается цепь с шагом 0,325 «. Для регулировки натяжения пильной цепи в устройстве Хускварна 137 предусмотрен натяжной винт.

  Органы управления бензопилы представлены  кнопкой включения и выключения зажигания, рычагом газа и механизмом регулировки положения дроссельной заслонки. Все переключатели установлены в задней части инструмента, рядом с руками оператора. Также в задней части Хускварна 137 расположены 2 рукоятки и трос стартера.

  Для защиты вальщика в комплектации бензопилы предусмотрен щиток, предотвращающий повреждения правой руки. Для остановки шины в случае обратного удара инструмент оборудован инерционным тормозом цепи.

  Все внутренние механизмы бензопилы защищены прочным пластиковым корпусом. Он выдерживает падения и легкие удары инструмента о твердые предметы.

  Устройство бензопилы Хускварна 137 продумано таким образом, чтобы дать оператору свободный доступ к основным расходным элементам инструмента. Это позволяет без труда заменить изношенные запчасти прямо в полевых условиях.

  Технические характеристики модели Хускварна 137

  В числе достоинств бензопилы Хускварна 137 выделяются солидные технические характеристики.

  В их число входит:

  • мощность – 2,18 л. с.;
  • максимальный крутящий момент – 13000 об/мин;
  • емкость резервуара для горючего – 370 мл;
  • емкость резервуара для масла – 190 мл;
  • рекомендуемая длина шины – 33–38 см;
  • шаг цепи – 0,325 «;
  • масса с режущим элементом – 5 кг.

  Благодаря хорошим характеристикам бензопила Хускварна 137 может использоваться не только в частных хозяйствах, но и на валке леса. Инструмент хорошо справиться с обрезанием сучьев, удалением расчисткой старых кустарников и спиливанием деревьев, диаметром столба до 40 см.

  Регулировка карбюратора бензопилы Хускварна 137 своими руками

  Для эффективной работы Хускварна 137 очень важна правильная настройка карбюратора. Этот узел инструмента необходимо регулировать в тех случаях, если пила не заводится, работает нестабильно или потребляет значительное количество горючего.

  В этом случае потребуется выполнить следующие действия:

  1. Сначала пилу потребуется установить на ровной поверхности, и положить ее на бок;
  2. После этого необходимо повернуть до упора винт, который регулирует скорость работы двигателя на холостом ходу;
  3. Далее потребуется повернуть этот винт на 4,5 оборота  по направлению против часовой стрелки. После этого нужно убедиться в том, что во время работы мотора при таком положении винта цепь пилы не вращается;
  4. Если пильная цепь движется по шине, то нужно продолжить медленно поворачивать винт. При каждой повторной проверке он не должен проходить более 1/16 поворота.
  После выполнения всех перечисленных действий, потребуется завести бензопилу, и дать ей около минуты для прогрева. При условии правильной регулировки карбюратора, двигатель инструмента станет работать гораздо стабильнее, а количество потребляемого им топлива значительно сократиться.

  Неисправности бензопилы и их устранение

  Существую типичные неисправности, с которыми чаще всего сталкиваются владельцы модели Хускварна 137. Для того, чтобы суметь устранить их своими руками, нужно изучить признаки их появления и эффективные методы их ремонта.

  Бензопила глохнет на полный газ – как решить проблему?

  Причиной этой поломки чаще всего становиться заливание свечи зажигания в тот момент, когда двигатель начинает быстро набирать обороты. Чтобы устранить поломку, следует вывернуть и очистить свечу, после чего полностью высушить ее. Далее нужно слить остатки топлива черед свечное отверстие. В конце свечу нужно вкрутив на место и попробовать снова завести инструмент.

  Еще одна распространенная причина поломки – это отсутствие искры. Ремонт следует начать с осмотра контакта между высоковольтным проводом и наконечником свечи. Если контакт не нарушен, а пила по-прежнему глохнет при нажатии на газ, значит, следует осмотреть электронный блок зажигания. Этот узел не подлежит ремонту, поэтому его придется заменить целиком.

  Замена звездочки Хускварна 137

  Менять звездочку Хускварна 137 нужно в том случае, если при достижении ее двигателем средних оборотов мотор начинает глохнуть.

  Как указывает инструкция по эксплуатации, порядок действий должен выглядеть следующим образом:

  1. Сначала нужно снять крышку цилиндра и выкрутить свечу зажигания;
  2. Далее нужно взять пластиковый или металлический стопор моторного поршня, а также ключ для демонтажа центробежного механизма. При помощи ключа нужно скрутить центробежный механизм по направлению, в котором вращается цепь;
  3. Затем нужно осмотреть диск сцепление. Если неисправна только звездочка, значит, менять необходимо только ее. Если сломан полностью весь диск сцепления, вместе с  пружинами и кулачками, то придется менять полностью весь диск;
  4. После этого нужно установить новый диск сцепления. Чтобы зажать центробежный механизм на валу мотора, потребуется выкрутить поршневой стопор и потянуть шнур стартера на себя. Затем нужно вкрутить стопор до конца;
  5. Далее потребуется зажать ключом центробежный механизм в направлении против вращения цепи.

  После выполнения всех перечисленных действий потребуется завести пилу и дать ей 1–2 минуты поработать на холостом ходу. Это необходимо для прогрева мотора и притирания нового диска сцепления. Далее можно продолжить работу с инструментом.

  ▷ Руководство по эксплуатации Husqvarna 137, Руководство по эксплуатации бензопилы Husqvarna 137 (16 страниц)

 • Husqvarna 137 Руководство по эксплуатации Руководство по эксплуатации Betriebsanweisung Manual de instrucciones Английский Внимательно прочтите эти инструкции и убедитесь, что вы понимаете их перед использованием данного устройства.

  530166132 28/12/04 Français Avant d’utiliser cet appareil, veuillez lire, le estruction et assurez—vous de les avoir включает в себя. Deutsch Lesen Sie diese Hinweise zur Handhabung d es Geräts aufmerksam durch.Verwenden Sie es erst, wenn Sie sicher sind, daß Sie alle Anweisungen verstanden haben. Español Lea atentamente las instrucciones y as egúrese de en ntenderlas antes de utilizar esta unidad. R 137/142 АНГЛИЙСКИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ НЕМЕЦКИЙ ESPAÑOL …

  1

 • 2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ (ЧТО ЕСТЬ ЧТО?) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1718 19 20 21 22 23 25 24 1. Крышка цилиндра 2. Передняя рукоятка 3. Переднее цевье 4. Крышка стартера 5. Цепной маслобак 6.Рукоятка стартера 7. Регулировочный винт карбюратора 8. Регулятор воздушной заслонки 9. Задняя рукоятка 10. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ 11 . Топливный бак 12. Глушитель 13. Звездочка наконечника шины 14. Пильная цепь 15. Пильная шина 16. Опциональный шип бампера 17. Уловитель цепи 18. Крышка сцепления 19. Защита правой руки 20. Управление дроссельной заслонкой 21. Блокировка дроссельной заслонки 22. Регулировка шины/цепи Инструмент 23. Винт натяжения цепи 24. Руководство по эксплуатации 25. Защита шины 16 ИДЕНТИФИКАЦИЯ СИМВОЛОВ ВНИМАНИЕ! Эта цепная пила может быть опасна! Небрежное или неправильное использование может привести к серьезному или даже жирному…

  2

 • 3 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда отсоединяйте провод свечи зажигания и располагайте провод так, чтобы он не касался свечи зажигания, чтобы предотвратить случайный запуск двигателя при установке, транспортировке, регулировке или ремонте, за исключением регулировки карбюратора.Поскольку цепная пила является высокоскоростным дереворежущим инструментом, необходимо соблюдать особые меры предосторожности, чтобы снизить риск несчастных случаев. Небрежное или неправильное использование этого инструмента может привести к серьезной травме. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте это руководство, пока вы полностью не поймете и не сможете соблюдать все правила безопасности, меры предосторожности и инструкции по эксплуатации, прежде чем пытаться использовать устройство. S Разрешите использование пилы только взрослым пользователям, которые понимают и могут соблюдать правила техники безопасности, меры предосторожности и инструкции по эксплуатации, содержащиеся в данном руководстве.S Носите защитное снаряжение. Всегда используйте ст…

  3

 • Husqvarna 137 4 S Смешивайте и заливайте топливо на открытом воздухе на голой земле; храните топливо в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте; и используйте одобренный, маркированный контейнер для всех видов топлива. Перед запуском пилы вытрите все пролитое топливо. S Перед запуском двигателя отойдите не менее чем на 3 метра от места заправки. S Выключите двигатель и дайте пиле остыть в негорючем месте, а не на сухих листьях, соломе, бумаге и т. д.Медленно снимите крышку топливного бака и заправьте блок топливом. S Храните агрегат и топливо в местах, где пары топлива не могут попасть на искры или открытое пламя от водонагревателей, электродвигателей или переключателей, печей и т. д. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ОТДАЧЕ: Избегайте отдачи, которая может привести к серьезной травме. Кикба…

  4

 • Husqvarna 137 5 Большой палец на нижней стороне руля Локоть заблокирован S Крепко держите пилу обеими руками при работающем двигателе и не отпускайте ее.Крепкий захват поможет уменьшить отдачу и сохранить контроль над пилой. Держите пальцы левой руки вокруг, а большой палец левой руки под передним рулем. Держите правую руку полностью вокруг задней рукоятки независимо от того, правша вы или левша. Держите левую руку прямо, зафиксировав локоть. S Поместите левую руку на передний руль таким образом, чтобы правая рука находилась на одной прямой с задней рукояткой, когда делаете раскряжевки. Никогда не меняйте положение правой и левой руки при резке любого типа.S Встаньте, равномерно распределив вес на обеих ногах…

  5

 • Husqvarna 137 6 УВЕДОМЛЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ: Воздействие вибрации при длительном использовании ручных бензиновых инструментов может привести к повреждению кровеносных сосудов или нервов в пальцах, руках и суставах у людей, склонных к нарушениям кровообращения или аномальным отекам. Длительное использование в холодную погоду было связано с повреждением кровеносных сосудов у здоровых людей. При возникновении таких симптомов, как онемение, боль, упадок сил, изменение цвета или текстуры кожи или потеря чувствительности в пальцах, руках или суставах, прекратите использование этого инструмента и обратитесь за медицинской помощью.Антивибрационная система не гарантирует отсутствие этих проблем. Пользователи, которые работают с электроинструментами на постоянной и регулярной основе…

  6

 • Husqvarna 137 7 Наденьте цепь на звездочку 8. Установите нижнюю часть ведущих звеньев между зубьями звездочки в носовой части направляющей шины. 9. Установите звенья цепной передачи в канавку шины. 10. Потяните шину вперед, пока цепь не войдет в канавку направляющей шины. Убедитесь, что все ведущие звенья находятся в канавке шины.11. Теперь установите цепной тормоз, убедившись, что регулировочный штифт находится в нижнем отверстии направляющей шины. Помните, что этот штифт перемещает стержень вперед и назад при вращении винта. 12. Установите гайки тормоза цепи и затяните их вручную. Когда цепь натянута, необходимо затянуть гайки цепного тормоза. НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ (включая агрегаты с уже установленной цепью) ПРИМЕЧАНИЕ: При регулировке натяжения цепи…

  7

 • 8 сезон. Никогда не используйте средства для очистки двигателя или карбюратора в топливном баке, так как это может привести к необратимому повреждению.СМАЗКА ШИНЫ И ЦЕПИ Шина и цепь требуют постоянной смазки. Смазка обеспечивается автоматической системой масленки, когда масляный бак остается заполненным. Недостаток масла быстро испортит шину и цепь. Слишком малое количество масла вызовет перегрев, о чем свидетельствует появление дыма из цепи и/или обесцвечивание шины. Используйте только Bar and Chain Oil для смазки шин и цепей. Масляная крышка Крышка топливной смеси ЗАПУСК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Цепь не должна двигаться, когда двигатель работает на холостом ходу. Если цепь движется на холостом ходу, обратитесь к РЕГУЛИРОВКЕ КАРБЮРАТОРА в этой…

  8

 • Husqvarna 137 9 ТОРМОЗ ЦЕПИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если тормозная лента слишком изношена, она может порваться при срабатывании цепного тормоза. При обрыве тормозной ленты цепной тормоз не остановит цепь. Тормоз цепи должен быть заменен авторизованным сервисным дилером, если толщина какой-либо детали составляет менее 0,5 мм. Ремонт цепного тормоза должен производиться авторизованным сервисным дилером. Отнесите устройство по месту покупки, если оно было приобретено у сервисного дилера, или к ближайшему официальному официальному сервисному дилеру. S Данная пила оснащена цепным тормозом. Тормоз предназначен для остановки цепи в случае возникновения отдачи. S Тормоз цепи, активируемый инерцией, активируется, если передний защитный кожух толкается вперед либо вручную (вручную), либо автоматически (резким движением).S Если тормоз уже активирован, его можно отключить, потянув передний защитный кожух назад…

  9

 • Husqvarna 137 10 Естественные условия, которые могут привести к падению дерева в определенном направлении, включают: S Направление и скорость ветра. S Наклон дерева. Наклон дерева может быть незаметен из-за неровной или наклонной местности. Используйте отвес или уровень, чтобы определить направление наклона дерева. S Вес и ветви с одной стороны.S Окружающие деревья и препятствия. Ищите разложение и гниль. Если ствол сгнил, он может сломаться и упасть на оператора. Проверьте, нет ли сломанных или мертвых ветвей, которые могут упасть на вас во время обрезки. Убедитесь, что есть достаточно места для падения дерева. Держитесь на расстоянии 2-1/2 длины дерева от ближайшего человека или других объектов. Шум двигателя может заглушить предупреждающий сигнал. Удалить грязь, камни, отслоившуюся кору, наи…

  10

 • 11 ВИДЫ РЕЗКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСПОЛКИ ВНИМАНИЕ: Если пила защемляется или зависает в бревне, не пытайтесь вытащить ее силой.Вы можете потерять контроль над пилой, что приведет к травме и/или повреждению пилы. Остановите пилу, вбейте пластиковый или деревянный клин в разрез так, чтобы пилу можно было легко извлечь. Перезапустите пилу и снова аккуратно введите пропил. Во избежание отдачи и повреждения цепи не используйте металлический клин. Не пытайтесь перезапустить пилу, если она зажата или висит на бревне. Используйте лезвие для удаления заостренной пилы. Выключите пилу и используйте пластиковый или деревянный клин, чтобы открыть пропил. Перерезку начинают с верхней стороны бревна, прижимая нижнюю часть пилы к бревну.При перерезании используйте легкое давление вниз. Подрезка Подрезка Подрезка с участием…

  11

 • Husqvarna 137 12 S Остерегайтесь пружинных полюсов. Будьте предельно осторожны при обрезке веток небольшого размера. Тонкий материал может зацепиться за пильную цепь и быть отброшенным к вам или вывести вас из равновесия. S Будьте готовы к пружинению. Следите за ветвями, которые согнуты или находятся под давлением. Избегайте ударов веткой или пилой, когда натяжение древесных волокон ослабевает.S Следите за чистотой рабочей зоны. Чаще убирайте ветки с дороги, чтобы не споткнуться о них. S ОБОРУДОВАНИЕ Всегда срезайте дерево после того, как оно было срублено. Только в этом случае обрезка сучьев может быть выполнена безопасно и правильно. S Оставьте большие ветки под срубленным деревом, чтобы они поддерживали дерево во время работы. S Начните с основания срубленного дерева и продвигайтесь к его вершине, обрезая ветки и ветки. Удалить маленькую конечность…

  12

 • 13 S Цепь движется на холостом ходу. См. процедуру регулировки IDLE SPEED—T.S Пила не будет простаивать. См. процедуру регулировки IDLE SPEED—T. Скорость холостого хода — T Дайте двигателю поработать на холостом ходу. Если цепь движется, холостой ход слишком высок. Если двигатель глохнет, холостой ход слишком медленный. Регулируйте скорость до тех пор, пока двигатель не заработает без движения цепи (слишком высокие обороты на холостом ходу) или не заглохнет (слишком низкие обороты на холостом ходу). S Поверните винт скорости холостого хода (T) по часовой стрелке, чтобы увеличить скорость двигателя. S Поверните винт холостого хода (T) против часовой стрелки, чтобы уменьшить частоту вращения двигателя. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БРУСА Если ваша пила режет в одну сторону, ее приходится проталкивать через пропил или она работала с неподходящим количеством смазки для шины, может потребоваться обслуживание шины. Изношенная шина повредит цепь и затруднит резку. После каждого использования убедитесь, что переключатель ON/STOP находится в положении STOP, затем очистите все…

  13

 • 14 НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ Двигатель не запускается или работает только через несколько секунд после запуска. 1. Выключить зажигание. 2. Залит двигатель. 3. Топливный бак пуст. 4. Свеча зажигания не работает. 5. Топливо не доходит до карбюратора. 1. Переведите ключ зажигания в положение ON. 2. См. «Трудный запуск» в разделе «Эксплуатация».3. Заполните бак правильной топливной смесью. 4. Установите новую свечу зажигания. 5. Проверить топливный фильтр на наличие загрязнений; заменять. Проверьте топливопровод на наличие перегибов или расколов; отремонтировать или заменить. Двигатель не будет нормально работать на холостом ходу. 1. Карбюратор требует регулировки. 2. Изношены уплотнения коленчатого вала. 1. См. «Регулировка карбюратора» в разделе «Обслуживание и регулировки». 2. Свяжитесь с авторизованным сервисным дилером. 1. Воздушный фильтр загрязнен…

  14

 • Husqvarna 137 15 ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2000/14/EC Декларация соответствия EC 2000/14/EC Мы, Electrolux Home Products, Inc., Тексаркана, Техас, 75501, США, тел. : +1 903 223 4100, заявляем под свою исключительную ответственность, что цепные пилы Husqvarna моделей 137/142 были оценены в соответствии с Приложением V ДИРЕКТИВЫ и с серийными номерами 2004—233(N или D)00001 и далее, соответствуют положения ДИРЕКТИВЫ. Полезная мощность 1,6 кВт или 1,9 кВт. Измеренная звуковая мощность составляет 108 дБ, а гарантированная звуковая мощность — 118 дБ. Texarkana 04—08—20 Майкл С. Баундс, Директор по безопасности продукции и стандартам ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 98/37/EC Майкл С.Bounds, Director Безопасность и стандарты Декларация о соответствии ЕС (Директива 98/37/EC, Приложение II, A ) (Только для Европы) Мы, Electrolux Home Pro…

  15

 • Husqvarna 137 16 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ Двигатель 137 142 Объем цилиндра, см 3 36 40 Ход поршня, мм 32 32 Число оборотов холостого хода, об/мин 3 000 3 000 Рекомендуемая макс. число оборотов без нагрузки, об/мин 13 000 13 000 Мощность, кВт 1,6 1,9 Система зажигания Изготовитель RE Phelon Тип системы зажигания CD Свеча зажигания Champion Межэлектродный зазор, мм 0,5 Система топлива и смазки Изготовитель W albro Тип карбюратора WT—660 Топливо производительность, л 0,37 Производительность масляного насоса при 8500 об/мин, мл/мин 6 — 8 Объем масла, л 0,19 Тип масляного насоса Автоматический Масса Без звеньев и цепи, кг 4,6 ЦЕПНАЯ ЦЕПЬ Длина Шаг Макс. Дюймы Дюймы Наконечник Радиус 13 0,325 10T Husqvarna h40 15 0,325 10T Husqvarna h40 Уровни шума Эквивалентный (см. примечание 1) уровень звукового давления на ухо оператора, измеренный согласно соответствующим международным стандартам,…

  16

 • Руководства по цепной пиле

  : Руководства по эксплуатации цепной пилы Husqvarna

  (заработанные комиссионные) Руководства оператора / Инструкции по эксплуатации:
  — Цепная пила Husqvarna 120i
  — Цепная пила Husqvarna 135 / 135e / 135e TrioBrake
  — Цепная пила Husqvarna 136/141 (апрель 2001 г. )
  — Цепная пила Husqvarna 136/141 (ноябрь 2002 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 136 / 141 / 136LE / 141LE
  — Цепная пила Husqvarna 137/142 (декабрь 2004 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 137/142 (март 2006 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 235/240
  — Husqvarna 235e / 236e / 240e / 240e Цепная пила TrioBrake (февраль 2012 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 235e / 240e
  — Цепная пила Husqvarna 235e / 240e EPA
  — Цепная пила Husqvarna 235e / 240e / 240e TrioBrake (июль 2009 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 254XP / 257 / 262XP (101 88 43-26)
  — Цепная пила Husqvarna 266 (декабрь 1982 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 272 XP
  — Электрическая цепная пила Husqvarna 316
  — Высотная пила Husqvarna 327P4 / 327P5 серии X (EPA)
  — Цепная пила Husqvarna 339 XP (EPA III, CARB III)
  — Цепная пила Husqvarna 340/345/350 (1995)
  — Цепная пила Husqvarna 340 / 345 / 350 (2002 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 340/345/350 (2003 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 340 EPA II / 345 EPA II / 350 EPA I
  — Цепная пила Husqvarna 340 EPA II / 345 EPA II / 350 EPA II (2003 г. )
  — Цепная пила Husqvarna 346 XP / 346 XPG / 346 XP E-tech / 346 XPG E-tech / 353 / 353G / 353 E-tech / 353G E-tech (август 2014 г.)
  — Husqvarna 346 XP / 346 XPG / 346 XP E-tech / 346 XPG E-tech / 353 / 353G / 353 E-tech / 353G E-tech / Цепная пила TrioBrake
  — Бензопила Husqvarna 346 XP / 353 (октябрь 2003 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 357 XP / 359
  — Цепная пила Husqvarna 36/41
  — Цепная пила Husqvarna 365 Special / 372 XP / 372 XPG (январь 2010 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 365 X-TORQ / 372 XP X-TORQ / 372 XPG X-TORQ
  — Цепная пила Husqvarna 371
  — Цепная пила Husqvarna 385 XP / 390 XP (2006 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 395XP / 395XPG (апрель 2010 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 395XP / 395XPG (февраль 2015 г.)
  — Husqvarna 435 / 435e / 440e (EPA II, CARB) Цепная пила
  — Husqvarna 435 / 435e / 440e (EPA III, CARB III) Цепная пила
  — Цепная пила Husqvarna 445 / 445e / 450e
  — Цепная пила Husqvarna 455 Rancher / 455e Rancher / 460 Rancher
  — Husqvarna 455 Rancher / 455e Rancher / 460 Rancher (EPA II) Цепная пила
  — Цепная пила Husqvarna 455 Rancher EPA II
  — Husqvarna 455 Rancher II / 455e Rancher II / 455e Rancher II TrioBrake / 460 Rancher II / 465 Rancher II Цепная пила (апрель 2012 г. )
  — Husqvarna 545  / 545 TrioBrake / 550XP / 550XP TrioBrake / 550XPG / 550XPG TrioBrake Цепная пила (ноябрь 2011 г.)
  — Husqvarna 545  / 545 TrioBrake / 550XP / 550XP TrioBrake / 550XPG / 550XPG TrioBrake Цепная пила (октябрь 2015 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 50 Rancher
  — Высотная пила Husqvarna 525PT5S (ноябрь 2015 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 543 XP / 543 XPG (декабрь 2014 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 545 Mark II / 545G Mark II / 550 XP Mark II / 550 XP G Mark II (2019)
  — Цепная пила Husqvarna 55 Rancher
  — Цепная пила Husqvarna 555 / 560 XP / 560 XPG / 562 XP / 562 XPG
  — Цепная пила Husqvarna 565/572XP/572XPG (ноябрь 2018 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 570 / 576 XP / 576 XPG
  — Цепная пила Husqvarna 61/268/272 XP (октябрь 2006 г.)
  — Цепная пила Husqvarna ES15 / ES15/1 / ES15/2 / ES16 / ES16/1 / ES18
  — Цепная пила Husqvarna ES15 / ES16 / ES18
  — Цепная пила Husqvarna K960
  — Цепная пила Husqvarna T435 (октябрь 2018 г. )
  — Цепная пила Husqvarna T540 XP (июль 2014 г.)
  — Husqvarna T540 XP Цепная пила (ноябрь 2014 года)

  Руководство по эксплуатации:
  — Husqvarna 266 Цепная пила
  — Husqvarna 350 Цепная пила

  Руководство мастерских

  Руководство мастерских:
  — Husqvarna 36 / 40/41/42/45/51 55/61 / 242xP / 246 / 254xP / 257 / 262xP / 268 / 272XP / 268K / 272K / 272S / 281xP / 288x / 272S / 281xP / 288xP / 394xP / 3120xP / 394xP / 3120xP Цепная пила
  — Husqvarna 555 / 560xP / 560xPG / 562xP / 562xGPG Цепная пила (2011)

  Список запчастей:
  — Husqvarna 120 цепной пилы (июнь 2016 г.)
  — цепная пила Husqvarna 120i (янв 2017)
  — Husqvarna 135 / 135e цепная пила (июль 2011)
  — Husqvarna 135 цепная пила (авг 2011)
  — Цепная пила Husqvarna 135 E Triobrake
  — Цепная пила Husqvarna 136 / 141 (сентябрь 1998 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 136 / 141 (декабрь 2002 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 136 / 141 (январь 2004 г. )
  — Цепная пила Husqvarna 136 / 141 (январь 2004 г.) Пила (январь 2006 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 137 (январь 2005 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 137 (январь 2007 г.)
  — Husqvarn Цепная пила 140 / 140e (январь 2012 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 140 S
  — Цепная пила Husqvarna 140e Trio с тормозом
  — Цепная пила Husqvarna 141LE (май 2004 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 141LE / Husqvarna 141LE (июнь 2006 г.) Цепная пила 142e
  — Husqvarna 142 (экспорт) Цепная пила
  — Цепная пила Husqvarna 181
  — Цепная пила Husqvarna 230 / 235 / 235e / 240 / 240e (апрель 2009 г.)
  — Husqvarna 235 / 4 06 / 2 / 4 06 / 2 33 Цепная пила (апрель 2010 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 235 / 235e / 240 / 240e (январь 2008 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 240e TrioBrake
  — Цепная пила Husqvarna 242 (1998 г.) 70-68)
  — Цепная пила Husqvarna 262 (июнь 1999 г., 106 22 67-67)
  — Цепная пила Husqvarna 266 (1981 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 266 (1983 г. ) Цепная пила 266 (1987 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 266 (1993 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 268 (1989 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 268 (1997 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 268 / 272 XP (апрель 2009 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 272
  — Цепная пила Husqvarna 272 XP (1997 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 272 XP (1997 г., с исправлениями)
  — Husqvarna 281 2 / 88 EPA Цепная пила (февраль 2000 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 285 CD
  — Цепная пила Husqvarna 288 XP (июнь 2010 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 3120
  — Цепная пила Husqvarna 3120 / 3120 EPA
  — Цепная пила Husqvarna S S / 3120 XP EPA 3120 XP (ноябрь 2003 г.)
  — Husqvarna 3120 XP / 3120 XP Цепная пила EPA (сентябрь 2010 г.)
  — Электрическая цепная пила Husqvarna 316 (август 2003 г.) -X / 325L / 325L-XT / 325R-XT / 325RJ-X Цепная пила
  — Насадка для пилы Husqvarna 323P4 / 325P5 серии X (июль 2006 г.) )
  — Высоторез Husqvarna 327P4 / 327P5x (январь 2012 г.)
  — Высоторез Husqvarna 327P5x
  — Цепная пила Husqvarna 33 (1987 г. ) Пила ain (октябрь 2003 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 339 XP (март 2005 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 339 XP (сентябрь 2006 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 339 XP (февраль 2010 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 340 / 340e / 345e Пила
  — Husqvarna 340 / 345 / 340 EPA / 345 EPA Цепная пила
  — Husqvarna 340 / 345 / 350 / 340 EPA / 345 EPA / 350 EPA Цепная пила
  — Husqvarna 340 / 345 / 350 Цепная пила
  — 4 Husqvarna 45R102 — 4 / 343F / 343FR / 345FX / 345FXT Цепная пила
  — Цепная пила Husqvarna 346 XP (июнь 2001 г.)
  — Husqvarna 346 XP / 346 XP EPA / 353 / 353 Цепная пила EPA (март 2004 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 3536 XP / 3 (Февраль 2007 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 350 (1998 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 350/350 EPA
  — Цепная пила Husqvarna 351/351 EPA (сентябрь 1999 г.) — Цепная пила Husqvarna 357 XP / 357 XP EPA / 359 / 359 EPA (май 2004 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 357 XP / 357 XP EPA / 359 / 359 EPA (февраль 2005 г.)
  — Husqvarna 357 XP / 357 XP EPA I / 359 / 359 Цепная пила EPA I
  — Цепная пила Husqvarna 36 / 41 (1991 г. )
  — Цепная пила Husqvarna 36 / 41 (1997 г.) Цепная пила Husqvarna 365 (1996 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 365 Special / 365 Special EPA (ноябрь 1999 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 365 Special / 365 Special EPA (май 2010 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 365SP (май 2012 г. — Husqvarna) Цепная пила 365SP (январь 2018 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 365 X-TORQ
  — Цепная пила Husqvarna 37 (1983 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 371 (1996 г.) Цепная пила EPA / 362 Special / 362 Special EPA (ноябрь 1999 г.)
  — Husqvarna 372 / 372 EPA / 362 Special / 362 Special Цепная пила EPA (октябрь 2003 г.)
  — Husqvarna 372 / 372 EPA / 362 Special / 362 Special EPA Цепная пила (Май 2005 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 372 X-TORQ
  — Цепная пила Husqvarna 372 XP W EPA
  — Цепная пила Husqvarna 372 XP X-TORQ
  — Husqv Цепная пила arna 390 / 390 EPA
  — Цепная пила Husqvarna 390 XP
  — Цепная пила Husqvarna 395 / 395 EPA (январь 2001 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 395 / 395 EPA (январь 2007 г. ) июнь 2010 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 40/45 (1987 г.) / Цепная пила 440e (февраль 2009 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 44 (1981 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 440 II
  — Цепная пила Husqvarna 440e
  — Цепная пила Husqvarna 440e II
  — Цепная пила Husqvarna 445 / 445u (9010 Saw 445 / 445e) — Цепная пила Husqvarna 445 / 445e / 450 / 450e (март 2007 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 445 / 445e / 450 / 450e (февраль 2009 г.) )
  — Цепная пила Husqvarna 455 Rancher / 455e / 460 (январь 2007 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 455 Rancher / 455e / 460 (20 октября) 09)
  — Цепная пила Husqvarna 455 Rancher / 455e Rancher / 460 (июнь 2006 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 455 Rancher / 455e Rancher / 460 (январь 2007 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 455 Rancher / 460
  — Цепная пила Husqvarna 455 Rancher II
  — Цепная пила Husqvarna 460 (2014)
  — Цепная пила Husqvarna 460 (март 2017 г.) (1985)
  — Цепная пила Husqvarna 50 (1989)
  — Цепная пила Husqvarna 50 Rancher (1983)
  — Цепная пила Husqvarna 50 Rancher (1984)
  — Специальная цепная пила Husqvarna 50
  — Цепная пила Husqvarna 51/195 (1984)
  — Цепная пила Husqvarna 536LiXP (без даты)
  — Цепная пила Husqvarna 545 (без даты, с обновлением IPL в конце)
  — Цепная пила Husqvarna 545 (ноябрь 2011 г. )
  — Цепная пила Husqvarna 545 TrioBrake / 550XP TrioBrake
  — Husqvarna Цепная пила 550 XP Mark II / 550 XP G Mark II
  — Husqvarna 55 Rancher EPA Cha in Saw
  — бензопила Husqvarna 555 (март 2011 г.)
  — цепная пила Husqvarna 560 XP
  — цепная пила Husqvarna 560 XP / 560 XPG (2014 г.)
  — цепная пила Husqvarna 562 XP (июнь 2011 г.) Цепная пила XPG (2014 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 562 XP / 562 XPG (2017 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 570 / 570 EPA / 576 XP / 576 XP EPA (август 2008 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 570 EPA / 575 XP EPA
  — Цепная пила Husqvarna 572XP / 572XPG
  — Цепная пила Husqvarna 576 XP / 576 XP EPA (январь 2011 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 61 (1983 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 61 (1984 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 61 (1997 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 61 (2009 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 61 (2017 г.)
  — Цепная пила Husqvarna 65 L (1978 г.)
  — Цепная пила Husqvarna Husky 34 (19102 г. ) — 9002 Цепная пила K960
  — Цепная пила Husqvarna K970 II (март 2015 г.)
  — Цепная пила Husqvarna L 65
  — Цепная пила Husqvarna T425 (2008-01)
  — Husqvarna Цепная пила T425 (2008-01, 4252008-01)
  — Цепная пила Husqvarna T435 (апрель 2011 г.)
  — Цепная пила Husqvarna T536LiXP (без даты, 14 стр.)
  — Цепная пила Husqvarna T536LiXP (без даты, 15 стр.2) — Цепная пила Husqvarna T540 XP (октябрь 2012 г.)
   – бензопила Husqvarna T540 XP (без даты, включает обновления для моделей 2014 года)
   – цепная пила Husqvarna T540 XP (без даты, включает обновления для моделей 2015 года)

  Сервисные бюллетени:
  — Сервисные бюллетени Husqvarna Section 8 (март 1984 г.)

  Другая документация:
  — Советы по технике безопасности при работе с цепной пилой
  — Инструмент диагностики двигателя — AutoTune™/Carb Control Manual
  — Как работать с бензопилой

  Технические характеристики цепной пилы Husqvarna | Принадлежности для американских лесоводов, уход за деревьями, альпинистское снаряжение

   

   

  Модель Рабочий объем цилиндра Выходная мощность Максимальное число оборотов Объем топлива Уровень топлива Свеча зажигания Зазор Объем масла Интеллектуальный пуск Масленка Автонастройка Шаг цепи Датчик Бар Вес (фунты)
  Т540 37. 7 куб.см 2,4 л.с. 10 200  11,5 унций видимый NGKCMR6H   0,02 дюйма 0,42 пинты н/д регулируемый да 3/8 LP .050 12–16 дюймов 8.6
  Т435 35,2 см3 2,0 л.с. 10 000 8,79 унции н/д NGKCMR6H   0,02 дюйма 0,36 пинты н/д автоматический н/д 3/8 LP .050  12–16 дюймов  7,5 
  135 40,9 см3 2,2 л. с. 9000 0,78 пинты н/д RCJ7Y 02″ 0,09 пинты н/д автоматический н/д 3/8 LP .050 12–16 дюймов 10,3 
  435 40,9 см3 2,2 л.с. 9000 12,5 унций   NGKBMR7A 0,02 дюйма 0,5 пинты н/д  исправлено н/д .325 .050 16 дюймов  9.2 
  445 45,7 см3 2,8 л. с. 9000 15,22 унции видимый NGKBMR7A 0,02 дюйма 0,55 пинты да  исправлено н/д .325 .050 16″-20″ 10,8
  450 50,2 см3 3,2 л.с. 9000 15,22 унции видимый NGKBMR7A 0,02″ 0,55 пинты да  исправлено на .325 .050  14–20 дюймов 10,8 
  543XP 43,1 см3 2,95 л. с. 9000 14,2 унции. н/д НГККРМ7А 0,03″ 0,57 пинты да регулируемый н/д .325  .050  14 дюймов 18 дюймов 9,92
  455 55,5 см3 3,5 л.с. 9000  14,88 унции н/д NGKBMR7A 0,02″ 0,70 пинты да регулируемый н/д 3/8  .050  14″-24″ 12,8 
  460 60,3 см3 3,6 л. с. 9000  14,88 унции н/д NGKBMR7A 0,02″ 0,70 пинты да регулируемый н/д 3/8 .050 14–24 дюйма 12,8
  550 XP 50,1 с 3,7 л.с. 10,2000  17,58 унций да NGKCMR6H 0,02″ 0,57 пинты да регулируемый да .325  .058 14″-20″ 10,8 
  555 59,8 см3 4,3 л. с. 9 600  21,98 унции да NGKCMR6H 0,02″ 0,70 пинты да регулируемый да 3/8  .050  14″-20″ 12.35
  365 70,7 см3 4,9 л.с. 10 200  26,04 унции н/д NGKBMR7A 0,02″ 0,89 пинты да регулируемый н/д 3/8  .050  16″-28″ 14.11 
  372XP 70,7 см3 5,3 л. с. 9 600  26,04 унции н/д NGKBMR7A 0,02″ 0,84 пинты да регулируемый н/д 3/8  .058  16″-28″ 13,4 
  562XP 59,8 см3 4,7 л.с. 9 600  21,98 унции да NGKCMR6H   0,02″ 0,70 пинты да регулируемый н/д 3/8  .050  16″-28″ 13.01 
  572 XP 70,6 см3 5,8 л. с. 9 900 25 унций/ да NGKBMR7A 0,02 дюйма 0,89 пинты да регулируемый да 3.8 .058 24–32 дюйма 15,0
  576XP 73,5 см3 5,7 л.с. 9 600  23,67 унции н/д NGKBMR7A 0,02 дюйма 0,85 пинты да автоматический н/д 3/8  .050  16″-28″ 14,55 
  390 XP 88 см3 6,5 л. с. 9 600  30,43 унции н/д NGKBMR7A 0,02″ 1,06 пинты да автоматический н/д 3/8  .050  18″-32″ 15,65 
  395XP 94 см3 7,1 л.с. 8.700  30,43 унции н/д NGKBMR7A 0,02″ 1,1 пинты да автоматический н/д 3/8  .058  18″-36″ 17,4 
  3120XP 118,8  8,4  9000  42,27  н/д NGKBMR7A 0,02″ 1,48 пинты да автоматический н/д .

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован.

  2022 © Все права защищены.